Ontwikkeling kind

Alle leerlingen van GBS Eben Haëzer worden actief gevolgd in hun ontwikkeling. Zo wordt tijdig ontdekt of een kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft of juist uitdagender leerstof.

Opdrachten en toetsen

In de onderbouw worden gemaakte opdrachten door de leerkracht zelf of samen met het kind nagekeken. In de bovenbouw leren de kinderen om hun werk zelf na te kijken. De leerkracht helpt hier eventueel bij en bespreekt regelmatig het werk van de leerlingen. Door de kinderen er actief bij te betrekken merken ze sneller op welke punten ze zich nog kunnen verbeteren.
De leerkracht kijkt gemaakte toetsen na. Om de voortgang te checken worden ook de uitslagen van toetsen van het leerlingvolgsysteem gebruikt. Deze horen niet bij een bepaalde methode, maar worden door alle kinderen gemaakt. De resultaten hiervan worden met de intern begeleider besproken. Aan de hand van de gemaakte toetsen wordt het niveau van het kind bepaald.

Handelingsplannen

GBS Eben Haëzer maakt handelingsplannen voor kinderen die extra ondersteuning of andere leerstof nodig hebben. Dit wordt altijd eerst met de ouders/verzorgers besproken. Als ze het eens zijn met de inhoud van de handelingsplannen worden deze ondertekend. Na een bepaalde periode wordt gezamenlijk geëvalueerd.

Er wordt een zogenaamde ‘bijhouder’ bijgehouden van leerlingen die op de één of andere manier extra hulp krijgen. Alle uitgevoerde acties, eventuele verwijzingen naar handelingsplannen, gespreksverslagen e.d. zijn hierin terug te vinden.