Medezeggenschapsraad

De ledenvergadering heeft ervoor gekozen om een Medezeggenschapsraad (MR) voor de belangenbehartiging van ouders en leerkrachten in te stellen. De MR brengt vertegenwoordigers uit beide groepen bij elkaar voor overleg. Ouders zijn gebaat bij kwalitatief goed onderwijs en een prettig schoolklimaat en hebben bij monde van de MR inspraak hierin. Vooraf kunnen uiteraard de normale communicatielijnen worden gebruikt om met de leerkrachten en het bestuur te communiceren. GBS Eben Haёzer hecht veel waarde aan het bestaan van de MR. Ook een goede rechtspositie voor werknemers van de school is belangrijk.

De globale taken van de MR
Bij verschillende beslissingen is het bestuur verplicht advies of instemming te vragen van de MR (instemmings- en adviesrecht). Voorbeelden zijn: Aanstelling van een directielid, verandering van het beleid in de school, bestemming van de jaarlijkse ouderbijdrage en ook beleid en beslissingen op financieel gebied.
Naast deze “vaste” taken kan de MR zelf allerlei dingen onderzoeken en daarover advies uitbrengen aan het bestuur. Ook adviesvragen van het bestuur kunnen worden behandeld.

Leden MR

In verband met de grootte van de GBS Eben Haёzer bestaat de MR uit 5 leden: twee leerkrachten en drie ouders.

Oudergeleding: Froukje Broersma, voorzitter [email protected], Haaye Bijlsma [email protected] en Hendrika van der Vinne [email protected]

Personeelsgeleding:  Fokje de Jong [email protected]  en Henrieke Tolsma [email protected]