Visie en werkwijze

Bij het geven van onderwijs zijn de Bijbel als Gods Woord en de gereformeerde belijdenisgeschriften, die dat Woord na spreken, uitgangspunt. De uitgangspunten zijn gebaseerd op de statutaire grondslag en het doel van de schoolvereniging.

Uitgangspunten

• Wij leven en werken vanuit ons geloof in God.
• Wij laten ons inspireren door de Bijbel.
• In de dagelijkse lessen godsdienstige vorming nemen Bijbelverhalen een belangrijke plaats in. Met die verhalen willen wij kinderen helpen om op perspectiefvolle wijze naar zichzelf, naar anderen, naar God en de wereld te kijken. Wij geven dat ook concreet vorm in de dagelijkse omgang met elkaar.
• Uitgaande van de uniciteit van ieder kind richten wij ons onderwijs zo in dat ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen naar eigen aard en mogelijkheden.
• Wij creëren een schoolklimaat waarin een ieder zich veilig voelt en aanvaard weet.
Door het werken vanuit deze normen trachten we het kind zo te begeleiden en te stimuleren op zijn weg naar volwassenheid, dat het steeds beter in staat is en bereid is te bepalen, waar het zijn gaven en talenten wil inzetten om de algemene cultuuropdracht van de mens (nl. deze aarde te bewerken en te bewaren in samenwerking met en tot welzijn van alle medeschepselen) op persoonlijke wijze gestalte te geven. Het kind kan daarbij zijn kritische zin t.a.v. wat echt of onecht, waar of onwaar, recht of onrecht is scherpen, en bereid maken op te komen voor verdrukten en ont-rechten, aan welke kant die zich ook bevinden.

GBS Eben Haëzer streeft ernaar dat het kind zich opgenomen weet in een gemeenschap, waarin ouderen en jongeren elkaar steunen, stimuleren en corrigeren, om vanuit de verwachting van Gods rijk van liefde, in deze wereld te leven. We trachten hierbij aan de kinderen over te dragen, dat je betrokkenheid toont:
• door middel van samenwerking
• door zelf verantwoordelijk te zijn voor je gedrag
• door zelf beslissingen te nemen
• door er blijk van te geven dat je zelfdiscipline hebt
• door te laten zien dat je respect hebt voor andermans mening
• door gedrag, dat een positieve bijdrage aan de gemeenschap levert

Om de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in onze maatschappij zijn er drie zaken die een belangrijke rol spelen:
• het aanleren van kennis en vaardigheden
• een open houding ten opzichte van andere culturen en religies
• veiligheid en sfeer

Daarbij hanteren we het volgende onderwijsconcept:
• Het Directe Instructiemodel biedt de basis voor ons dagelijks lesgeven.
• Er wordt gewerkt in jaargroepen.
• We werken met de 1-zorgroute.
• We kijken op een proactieve manier naar kinderen.
• We kijken vooral naar de mogelijkheden en kwaliteiten van kinderen.
Binnen de groepen wordt gedifferentieerd op instructieniveau. Het hoogste niveau begrijpt de instructie vlot en kan al snel aan de slag met de verwerking. Het gemiddelde niveau volgt de volledige instructie, waarna ook zij zelfstandig aan het werk kan. Het derde niveau krijgt verlengde instructie, waarbij de leerlingen aan de hand worden meegenomen om de leerstof te begrijpen en te verwerken. Zo nodig werken leerlingen met een eigen leerlijn die recht doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Voor hoogbegaafde leerlingen wordt gezocht naar uitdagende opdrachten.
• We hebben hoge verwachtingen ten aanzien van de leerlingen en het bereiken van ons doel. We willen een sfeer creëren waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig en veilig voelen. Er zijn daarom duidelijke regels en afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Er is aandacht voor het voorkomen en bestrijden van ‘pestgedrag’ en discriminatie. We hanteren hiervoor een gedragsprotocol dat uitgaat van een oplossingsgerichte aanpak van ongewenst gedrag en de code tegen discriminerend gedrag. Beide protocollen zijn onderdeel van het vernieuwde veiligheidsbeleid.