Werken bij Eben Haëzer

Formatie
Het aantal leerkrachten (formatie) dat op school kan werken, hangt af van het aantal leerlingen. Ieder jaar moet een formatieplan worden opgesteld, waarin staat aangegeven hoeveel personeel in de komende cursus kan worden ingezet, hoe dat personeel wordt ingezet en hoeveel uren iedere leerkracht werkt. Dit plan wordt na instemming van de MR vastgesteld.

Taakomvang
Niet alle leerkrachten werken evenveel uren in onze school. De meeste leerkrachten werken in deeltijd. Het beleid van het bestuur is er op gericht maximaal twee leerkrachten op een groep te hebben.

Compensatie-uren
Leerkrachten met een volledige baan hebben recht op compensatie-uren. Dit betekent dat ze op bepaalde dagen of dagdelen vrij zijn en dat er dan een vervanger voor de klas staat. Voor een deel kan deze vervanging worden ingevuld door het vaste personeel van de school. Een ander deel wordt ingevuld door vaste vervangers. Het beleid is dat elke groep hiervoor tijdens het cursusjaar dezelfde vervanger heeft.

Ziekte
Ook leerkrachten zijn wel eens ziek. Omdat GBS Eben Haëzer lesuitval tot het uiterste wil beperken, betekent dit altijd dat er vervanging moet worden geregeld. De school kan in deze gevallen een beroep doen op een aantal vaste invallers, maar die kunnen helaas niet altijd. Het kan dus zijn dat er dan toch nog een onbekende juf of meester voor de klas komt te staan.

Inzet van ondersteunend personeel
Op GBS Eben Haëzer wordt het grootste deel van de werktijd besteed aan lesgeven. Er zijn ook personeelsleden die andere taken hebben.

Directeur
Zij vervult de directietaken. Zoals het ontwikkelen van het beleid van de school, leiding geven aan een lerende organisatie en aan onderwijskundige verbeteringen. Zij houdt zich ook bezig met identiteit en schoolconcept, personeel, kwaliteitszorg, veiligheidsplan en financieel beleid.

Intern begeleider
Zij houdt zich bezig met meer specifieke onderwijstaken, zoals het leiden van de leerlingbesprekingen rondom het leerlingvolgsysteem. Zij verzorgt ook de aanvragen voor extra hulp voor leerlingen en onderhoudt de contacten verband houdende met de zorg voor de leerlingen. Ook houdt ze samen met de leerkrachten de dossiers van de kinderen bij en ondersteunt de leerkrachten bij het vormgeven van extra hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Daarnaast neemt zij als IB-er deel aan het IB-netwerk van de Gereformeerde scholen in Friesland. Vanuit de IB-taken begeleidt en coacht zij ook leerkrachten.

Onderwijsassistente
Zij steunt de leerkracht in of buiten de groep bij het begeleiden van kinderen en helpt om de RT-werkzaamheden mogelijk te maken.

Administratief medewerker
Zij verzorgt de financiële administratie, de personeelsadministratie en de leerlingenadministratie.

Schoolschoonmaker/conciërge
Hij zorgt voor een schoon en goed onderhouden gebouw.

Stagiaires
Regelmatig ontvangen wij stagiaires van de gereformeerde PABO in Zwolle die bij ons graag het vak willen leren. Onder leiding en toezicht van de leerkracht van de groep waar ze stage lopen, voeren ze verschillende lesopdrachten uit. Stagiaires uit het vierde jaar van de opleiding geven een aantal maanden achter elkaar hele dagen les.
Ook vanuit andere scholen komen er af en toe stagiaires die een opleiding volgen op het gebied van omgang en werken met kinderen of bij ons hun maatschappelijke stage willen lopen. Deze studenten komen meestal gedurende een korte periode en helpen over het algemeen in de onderbouw.

Lerende organisatie
We kunnen onze school typeren als een lerende organisatie. Dat houdt in dat niet alleen de kinderen zich verder ontwikkelen. Ook de leerkrachten en de school als instituut ontwikkelen zich. Er wordt geleerd van gemaakte fouten en van dingen die goed zijn gegaan. Een lerende houding betekent dat we reflecteren op ons eigen handelen en er voor open staan om van en met elkaar te leren.

Op vijf terreinen ontwikkelen we beleid:
1. normatief beleid
2. arbeidsvoorwaardelijk en personeelsbeleid
3. bestuurlijk organisatorisch beleid
4. onderwijskundig beleid
5. materieel en financieel beleid